סיכום: סיום הסוגיה בעירובין

סיכום : סיום הסוגיה בעירובין בראשית השער עסקנו בסוגיה ממסכת עירובין המתייחסת לתקופת לימודו של ר' מאיר עם ר' ישמעאל ועם ר' עקיבא ( סיפור הקנקנתום . ( לסיכום השער אנו שבים לאותה סוגיה : אמר רבי אחא בר חנינא : גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו , ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו - שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו . שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים , על טהור טמא ומראה לו פנים ( בבלי , עירובין יג ע"ב . ( תורת ר' מאיר היא תורה של אור ואינה שייכת למציאות החיים המורכבת . התורה שבידינו היא תורת ר' ישמעאל המדברת בלשון בני אדם . תורת ר' עקיבא הגיעה אל ר' מאיר והוא סתם אותה בתוך משנתו . תורת ר' מאיר הגיעה לר' יהודה הנשיא והוא הכניס אותה למשנה - "סתם משנה - רבי מאיר" ( בבלי , סנהדרין פו ע"א . ( ר' מאיר על אורותיו הבהירים וצלליו המעיקים הפך לצינור העיקרי להעברת תורת רבו , ר' עקיבא . דמותו של ר' יהודה הנשיא עוד תתברר לנו במקומה , אך כבר כאן נוכל להקדים ולומר שגדולה היתה בו . אף שבין אביו , רבן שמעון בן גמליאל , לבין ר' מאיר שרר מתח אישי חריף לא ויתר ר' יהודה הנשיא על תורתו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)