הערות לשערי חכמה

ה 1 / רות לש \/ רי חכמה . 1 י' כהן , פרקים בתולדות תקופת התנאים , ירושלים תשל"דו , עמ' . 2 . 142-81 כך מעיר יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים ידו . 3 . 38-37 ראו בפרק העוסק בצאתו מן המערה . . 4 א' אופנהיימר , הגליל בימי המשנה , ירושלים תשנ"א , עמ' . 5 . 74-73 יוסף בן מתתיהו , מלחמות היהודים , ג , . 32 בחיי יוסף מתאר בן מתתיהו את הנטיות הפרו רומיות של ציפורי . וראו : אופנהיימר ( שם , ( עמ' 17 הערה . 6 . 5 ש' קליין , ארץ יהודה , תל אביב תרצ"ט , עמ' . 161-154 . 7 י' שוורץ , תולדות היישוב בדרום יהודה לאחר מרד בר כוכבא , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים , תשמ"א , עמ' . 8 . 87-71 כהן ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' . 9 . 125 ש' ספראי , בימי הבית , ב , עמ' . 10 . 478-469 שם , עמ' . 11 . 500-479 ש' ספראי , בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה , ירושלים תשמ"ג , עמ' . 149-148 . 12 המספר אינו כולל את כל התושבים אלא רק את הגברים , כנהוג . נמצא אם כן שרי בכמה מאות אנשים או בכמאה-מאתיים משפחות כדי שיישוב יוגדר כעיר . . 13 ז' ספראי , "הכפר בתקופת המשנה והתלמוד , " מ' שטרן ( עורך , ( אומה ותולדותיה , א , י...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)