תוכן

תוכן מבואות מבוא 13 קודם כול ספרות / אביגדור שנאן 19 מבוא : מיבנה לאושא הקמת בית המדרש באושא 33 הערות למבוא 46 ש \/ רי חכמה : חכמי הליבה של דור א 1 שא רקע היסטורי חברתי 51 ר' יהודה בר אלעאי : ראש המדברים בכל מקום 59 ר' יוסי בן חלפתא : נימוקו עמו 78 ר' אלעזר בן שמוע : מורה חכמי הדור 107 ר' שמעון בר יוחאי ( רשב"י ) ומקומו במסורת ההלכה 118 הערות לשערי חכמה 149 שטרי אורה : ר ' מאיר , "אחר" ו " אחרים " אורה של תורה 167 אלישע בן אבויה 186 ברוריה : תנא ואשה 204 תורת ר' מאיר : אורות מאופל 216 סיכום : סיום הסוגיה בעירובין 234 הערות לשערי אורה 235 שער הנשיא : רבן שמטון בן גמליאל ( רשב " ג ) רקע היסטורי מדיני 249 ראשיתו של רשב"ג 252 ייצוב המרכז באושא : מאבקים מבית 255 ייצוב המרכז באושא : מאבקים מחוץ 264 ר' נתן : חכם בבלי באושא 275 איסוף מקורות ההלכה באושא 284 תקנות אושא : אחריות הפרט על משפחתו 286 נספח : ר' יעקב בן קרושאי , מגינו של רשב"ג 292 הערות לשער הנשיא 297 ששר למשיח : ר ' יהודה הנשיא ( רבי ) רקע היםטורי מדיני 307  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)