ישראל קולת האם היישוב בארץ ישראל הוא הגשמת הלאומיות היהודית?

ישראל קולת האם היישוב בארץ ישראל הוא הגשמת הלאומיות היהודית ? א ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה והלאומיות היהודית ירדו כרוכות זו בזו - גם אם מבחינת הזמן קדמה ההיסטוריוגרפיה ללאומיות , כמו במפעלו של צ " ה גרץ . הלאומיות נתנה להיסטוריוגרפיה את הנושא של מחקרה ושל סיפורה ; מכוחה של הלאומיות לא היה עוד האובייקט של ההיסטוריה היהודית קהילה דתית שפעילותה היא פעילות רוחנית תורנית וגורלה הוא גורל של קיפוח ורדיפות בלבד . תולדות ישראל הוצגו על ידי ההיסטוריונים הלאומיים כתולדות חברה בעלת מאפיינים של ארגון קהילתי מיוחד , שלטון עצמי , אורח חיים והשקפת עולם , כמו גם של מנהיגים וסמכויות בתחום הדת והחברה . גם אם לא היו לחברה זאת סימני אומה עצמאית בהווה , הנה הם היו צפונים בתקווה לעתיד . ההיסטוריוגרפיה נתנה , לעומת זאת , לתנועה הלאומית מרכיבים חיוניים של האידיאולוגיה שלה . התנועה חסרה יסודות מוחשיים של זהות לאומית כמו טריטוריה , לשון או מדינה ; הדת היתה בעלת תוקף רק לגבי חלק מן החברה היהודית והיא יכלה להתפרש באופנים שונים ביחס ללאומיות . ההיסטוריה נעשתה מפרשת הזהות , הגורל והייעוד היהודי והקנתה לתנועה הלאו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון