משה מישקינסקי על שאלת הזהות הקולקטיבית היהודית בעיצוב תנועת הפועלים היהודית

משה מישקינםקי על שאלת הזהות הקולקטיבית היהודית בעיצוב תנועת הפועלים היהודית מהראוי לפתוח בציון סוגיה טרמינולוגית כללית , הנוגעת לנושאנו הספציפי . כוונתי לסמנטיקה המסובכת של המושגים : , People , Race , Nationality Tribe , Ethnicism Nationalism , Volk , Nationality , Nation , אינטרנציונליזם , קוםמופוליטיזם ועוד . כיוצא באלה שמות התואר הנגזרים מהם . הנזקק לספרות היסטוריוגרפית רלוונטית , ראשונית ומשנית , לרבות זו שבלשונות הםלביות והיהודיות , נתקל על נקלה בקשיים ובאי הבנות , הנובעים מאותו מיגוון מורכב מאוד . ו אולי זו גם הסיבה , שספרי עזר מסוימים נמנעים לעיתים מלהיזדקק לאותם ערכים למרות שכיחותם וחיוניותם . הגיוון המוזכר הושפע מצד אחד מהאוולוציה המואצת של תהליכים ריאליים בתולדות עמים , מדינות ואימפריות , שנתרחשו במהלך גיבוש הזהויות הקולקטיביות ועמדו בסימן תהליכי הנציונליזציה והאתניזציה המובהקים שאירעו במאות ה 19 וה . 20 מצד שני תרם לגיוון גם הייחוד של הלשונות וקבוצות הלשון השונות בהתפתחותן ההיסטורית . אסתפק כאן בדוגמאות יסוד אחדות . המונחים 'אומה ' ו'לאום ' יש ששימשו במובנים שונים כסינונימ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון