יונתן פרנקל התבוללות והישרדות בקרב יהודי אירופה במאה ה־19: לקראת היסטוריוגרפיה חדשה?

יונתן פרנקל התבוללות והישרדות בקרב יהודי אירופה במאה ה : 19 לקראת היסטוריוגרפיה חדשה ? רק לעיתים נדירות מתוארים כיום קורותיו ומחשבתו של העם היהודי באירופה במאה ה 19 על פי התפיסה הבסיסית ששלטה בספרי ההיסטוריה עד לפני כעשרים שנה . אמת , תהליך השינוי לא היה דרמטי כלל . ההיסטוריונים שכתבו על תולדות היהודים במאה ה 19 לא ניהלו ויכוחים פומביים רבים בנוגע לשיטה או לתוכן ; לא התחולל דבר שישווה למחלוקות הסוערות שהתלקחו , למשל , בעקבות המחקרים ההיסטוריים על העבדות באמריקה או סביב האסכולות הסטרוקטורלית והדקונםטרוקטיבית בתחום ביקורת הספרות בת הזמן . שום אסכולה רוויזיוניסטית לא הצהירה על קיומה בשטח היסטוריוגרפי זה ; וגם ההיסטוריונים הנוגעים בדבר לא היו מודעים במקרים רבים , אולי במרביתם ( לפחות בתחילה , ( לעובדת השתייכותם לזרם רוויזיוניסטי רחב יותר . תרומה חשובה ביותר לשינוי בפרספקטיבה תרמו ללא ספק מספר היסטוריונים אמריקנים . אולם ההתוויה מחדש של תולדות ישראל בעת החדשה לא נעשתה במדינה אחת כלשהי ( גם להיסטוריונים הישראלים ייצוג נכבד ) ואף לא בדור אחד . מה שהפך לגישה ההיסטוריוגרפית האורתודוקסית למ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון