יחיעם ויץ קץ הראשית לבירור המושג 'ראשית המדינה'

יחיעם ויץ קץ הראשית לבירור המושג 'ראשית המדינה' נא ] המחקר העוסק בעשור הראשון של מדינת ישראל נמצא עתה בעיצומו . בשנים האחרונות ראו אור - בספרים , בדיםרטציות ובמאמרים - מחקרים העוסקים הן בגיבוש דיוקנה של המדינה החדשה , ששינתה את דמותה במהירות , והן ביחסי החוץ ובמדיניות הביטחון שלה . כך ניתן למצוא מחקרים העוסקים בעלייה ההמונית , בקליטת שארית הפלטה וביחס אליה , בדילמות הקשורות ליחסי דתיים חילוניים , בעיקר בכאלה העוסקות בשאלת חינוכם של ילדי העולים , אך גם במערכת סיני ובדרך אליה , בדינמיקה שהביאה לעולם את פעולות הגמול , בשאלות הטעונות הנוגעות בקשרים עם ' גרמניה האחרת ' ובמערכת היחסים המורכבת בין דוד בן גוריון למשה שרת . ו למרות השפע המחקרי שזכינו לו בשנים האחרונות אנו נמצאים עדיין בראשית גיבושם של הקווים הראשונים , שהם תמיד חלקיים ולעתים גם מטושטשים , של התמונה ששמה 'ישראל עשור ראשון . ' אולם בכל זאת הגיעה העת לנסות ולהציג את השאלות ההיסטוריוגרפיות הראשונות , שאלות שמעצם טבען מתייחסות הן לאופיר . הכולל של התקופה והן לאופיו הכולל של מחקר התקופה . ראה למשל : א ' אסיה , מוקד הסכסוך : המאבק על...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי