ירושלים, ישראל מוזיאון באדיבות. 19 ה־ המאה אמצע, שבת ברכות ובו האיראנית מכורדיסטאן כתב־יד. 5