מפתח השמות והעניינים

מפתח השמות והעניינים א אב ביולוגי 188 , 171 אב גנטי 190 אב חברתי 170 אב טבעי 170 אב משפטי 171 אבהות ביולוגית 170 אבהות גנטית 170 , 168 , 163 אבהות טבעית 168 אבינר , שלמה 277-276 אבעבועות שחורות 406 אדקינס , ג'נט 346-345 , 342 אוטונומיה , 159-157 , 137 , 46 , 41-40 , 27 187 , 288 , 244 , 216 , 201 , 195 , 190 , 187 290 , 322 , 319 , 311 , 304 , 293 , 291-290 386 , 383 , 381 , 377 , 360 , 345 , 326-325 של הנכה 32 הזכות ל 42 אויערבך , שלמה זלמן 274-272 , 186 אונטרמן , יהודה איסר 279 , 270-269 אוסלו , הסכמי 58 אור , תיאודור 352 אותנזיה , ( euthanasia ) ראו גם המתת חסר 345-344 , 302 , 296-295 , 293 סבילה 298-297 , 294-293 ( passive euthanasia ) פעילה 298-297 , 296 , 294-293 תוכנית 303 T 4 איוב 256-255  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד