עמימויותיה של ההטעמה העצמית

עמימויותיה של ההטעמה העצמית בד בבד עם הכרחיותה , אנו נוכחים בעמימויותיה של אותה התעשתות . אם מרידתו של הנכבש היא התנהגות ברורה בפני עצמה , תוכנה עלול להתערפל : הלא היא תוצאה ישירה של מצב מאוד לא שקוף - המצב הקולוניאלי . . 1 כשהוא נענה לאתגר ההדרה , משלים הנכבש עם עצמו כנפרד ושונה , אך הכובש הוא זה שמגדיר ומגביל את מקוריותו . על כן הוא בה בעת דת ומסורת , אי התאמה לטכניקה , מהות ייחודית הקרויה מזרחית וכר . ' אכן , כך הוא מסכים , זה המצב . מחבר שחור התאמץ להסביר לנו שטבע השחורים , קרוביו , אינו תואם את תרבות המכונות והפיק מכך גאווה משונה . בסופו של דבר , וככל הנראה באופן זמני , מקבל הנכבש את התדמית שהכובש מציע לו , מכתיב לו . הוא מתעשת אך מוסיף לתמוך בהולכת השולל של הכובש . אמנם אין הוא מובל לכך באמצעות תהליך אידאולוגי טהור -,הוא אינו רק מוגדר על פי הכובש , הכיבוש יוצר את מצבו . ברור בעליל שהוא חוזר ומנכס לעצמו עם לקוי , בגופו וברוחו . הוא שב להיסטוריה נטולת פאר ורווית פערים מפחידים , לתרבות גוססת שהוא ביקש לנטוש , למסורות קפואות , לשפה חלודה . המורשת  אל הספר
כרמל