מבוא

מבוא מיצוי פוטנציאל הפנאי של הפרט תלוי מחד גיסא בתפיסת הפנאי ומיומנויות ניצול הפנאי שפיתח ומאידך גיסא במערכות החברתיות הסובבות אותו . במסגרת בית הספר נשלט זמנו של התלמיד על ידי מערכת בית הספר ותכנית הלימודים . כדי שיוכל למצות את הפנאי , יש להטמיע את תפיסת הפנאי כאורח חיים בתוך המערכות הקהילתיות ולייצר כלים ושירותים ליישום תפיסה זו . בשער זה פרק אחד בלבד . הפרק מציג את נושא הפנאי בגישה קהילתית-מערכתית ומנתח את השחקנים השונים ובעלי העניין המעורבים בעיצוב הפנאי ברמת הקהילה והפרט . נדונים בו מגוון היבטים של הפנאי הקהילתי , החל מעקרונות של בניית שירותי פנאי בקהילה והמשתנים הרבים המשפיעים על שיקולי הדעת בבניית שירותי הפנאי בקהילה ועד לעקרונות בהערכת שירותים אלה .  אל הספר
מכון מופ"ת