פעילויות לספר "מישהו לרוץ איתו"

9 עילויות לס 9 ר "מישהו לרוץ איתו" הפעילויות שלהלן מציעות למורה וללומד קריאות אחדות ב"מישהו לרוץ איתו . " הקריאה הראשונה מתקשרת לספרות גיל ההתבגרות מתוך הנחה שזו הקריאה הנובעת מאופק הציפיות של קורא-מתבגר או של קורא-סטודנט . הנחתי כי קריאה זו עשויה לשמש מצע לקריאות נוספות . מטעמים של נוחות בחרתי לארגן את רצף הפעילויות על בסיס שיקולי דעת הקשורים בספרות , ומטעמי נוחות אף פניתי תחילה לספרות גיל ההתבגרות . בהוראה קונסטרוקטיביסטית או היפרטקסטואלית באתר קורס , למשל , אפשר לבנות מהלך למידה בסדר שונה . הפעילויות נועדו לטפח אצל הלומד קריאה קונסטרוקטיביסטית ביצירה . קריאה כזו יוצאת מעולמו ומנקודת מבטו של הלומד ומאפשרת לו לזהות דרכים שונות לקריאה אינטרטקסטואלית . הפעילויות מאפשרות ללומד להבין את תפקידיה של האינטרטקסטואליות ואת דרכי פעולתה מנקודות מבטם של סופר , של קורא ושל פרשן , לראות באינטרטקסטואליות נקודת מוצא לפרשנות אחת או יותר , ולהציע תשתית לבנייה של אסטרטגיות אפשריות לקישוריות . הפעילות האחרונה היא פעילות של סיכום ושל הערכה בהשתתפות הלומדים . # מה זה להיות מתבגר ? פעילות זו כוללת שישה תרגי...  אל הספר
מכון מופ"ת