4. למשמעות ההבדלים במנהג ובהלכה

. 4 למשמעות ההבדלים במנהג ובהלכה נשתמרו אמנם מקורות המעידים על הבדלים בין הגליל לבין יהודה , אלא שעיקרם של הבדלים אלה אינו בשמירת המצוות או בלימוד התורה , אלא בחילופי מנהגים ! בהבדלי מבטא ולשון ! בשינויים הנובעים מהריחוק הגיאוגראפי היחסי ! בהבדלי מידות ומשקלות ! ובשינויים בפרטיהן של הלכות לכל היותר , אך לא בעיקרי תורה . לעתים מדגישים המקורות שבני הגליל נטלו על עצמם את המנהג הנאה והמשובח יותר , או החמירו בפרטי הלכה מסוימת יותר מאנשי יהודה . פעמים זהה המנהג של אנשי הגליל עם הנוהג שרווח בירושלים , ואילו אנשי יהודה נהגו אחרת מאנשי ירושלים ובני הגליל כאחד . 37 תוספתא , סוכה ב ; K מהדורת ליברמן , עמ' . 260 אויבך מקשר את בואם של תלמידים גליליים אל רבי אליעזר בן הורקנוס ( דוגמה נוספת : תוספתא , כלים , ב"מ , ב א ) עם ביקור שערך בגליל העליון . ראה : אויבך ( לעיל , הערה , ( 17 עמי = ) 65 עמ' , ( 336 וראה לעיל , פרק ב , סעיף 38 . 2 לדוגמה : תוספתא , חולין ג י ! שם , פרה ז ד ! שם , מקואות ד ו . ראה : ג' אלון , תולדות היהודים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , א-ב , הקיבוץ המאוחד תשי"ג-תשט '' ז ; א ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי