3. יחסי גליל-יהודה בתקופת יבנה

. 3 יחסי גליל-יהודה בתקופת יבנה כפי שצוין לעיל , הגיעו חכמי יבנה , והנשיא בראשם , לגליל . בני הגליל קיבלו את פניהם בכבוד רב , והם לימדו בו תורה , הורו הלכה , והשליטו בתחומיו את מרותם של 23 תוספתא , מכשירין ג ה . הר"ש גורס : "כריכות של קישואין ושל דילועין / ' וכן נראה ( עיין ; תוספת ראשונים , ד , עמ' : 116 חסדי דוד למקום 24 . ( לזיהויו של רום בית ענת , סביר לקבל את ההצעה , שהכוונה לרום שליד בית ענת שבבקעת בית הכרם , רמה של היום . ראה : ש' וז' ספראי ( לעיל , הערה , ( 17 עמ' יח-לד , וביבליוגראפיה שם ; ז' ספראי , פרקי גליל בתקופת המשנה והתלמוד , מעלות תשמ"ה , עמ' 25 . 8-7 תוספתא , מקואות ו ג . בכתב יד וינה : "נכנסו גויים וחילפוה" ( תוספת ראשונים , ד , עמ' 26 . ( 30 ראה לעיל , פרק ב , סעיף . 1 לדעה שונה ראה : גודמן ( לעיל , הערה , ( 19 עמ' 27 . 178-177 , 111-110 כך אפילו לגבי בית הנשיאות : "מעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שנכנסו לכבול , מוסדות ההנהגה מיבנה . לא זו בלבד , אלא שבגליל עצמו ישבו חכמים , וכבר בתקופת יבנה היו בו מרכזים של תורה . מכאן משמע , שהגליל רתם עצמו למגמותיהם של מוסדות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי