מקציון אבן לוח עלכתובת‭(.‬ בן־צבי יצחק יד ‭'125 )‬ עמ ,ז " תשמ ,י" בא הכנסת מבתי היווניות הכתובות, רוט־גרסון ' ל