2. הגליל ומרד בר־כוכבא

. 2 הגליל ומרד בר כוכבא המקורות הספרותיים והממצאים הארכאולוגיים שנתגלו עד היום אינם נותנים תמונה ברורה של ההתרחשויות בגליל בעת מרד בר כוכבא עצמו . העדות הקונטמפורארית החשובה ביותר היא ללא ספק זו של האיגרות ממדבר יהודה . המקומות הנזכרים באיגרות אלה והניתנים לזיהוי ודאי , כגון עין גדי , הרודיון ותקוע , מצויים כולם באיזור יהודה ומדבר יהודה . ניתן אמנם לטעון , שהאיגרות שהביאו פליטי המרד למערות , הן מטבע הדברים ממקומות שאינם מרוחקים מהן . עם זאת , אחת האיגרות מזכירה ככל הנראה אנשי גליל : 26 ראה : אלון , תולדות , א ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' ; 294 הנ"ל , "נשיאותו של רבן יוחנן בן זכאי , " מחקרים בתולדות ישראל , א , הקיבוץ המאוחד תשי"ז , עמ' . 259-258 27 דיון במקורות אלה מתוך נקודות מבט שונות ראה : אלון , תולדות , ב ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' ! 9-1 אורבך ( לעיל , הערה , ( 20 עמ' ; 67 אופנהיימר ( לעיל , הערה , ( 17 עמ' ! 61-58 מ"ד הר , "האם נשתתף הגליל בפולמוס של קיטוס או במרד בךכוסבהז , " קתדרה 4 , ( תשל"ז , ( עמ' ! 73-67 שפר ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' ! 109-107 מור ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' ! 79-76 איזק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי