2. חכמי יבנה והגליל

. 2 חכמי יבנה והגליל החוקרים הטוענים שהגליל היה ריק מתורה ומרוחק מעולמם של חכמים , הרבו להסתמך על הכתוב בירושלמי , שבת : מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר ... רבי עולא אמר שמונה עשר שנין עביד הוי יהיב בהדא ערב ולא אתא קומוי אלא אילין תרץ עובדיא , אמר גליל גליל שנאת התורה סופך לעשות במסיקין " . לכאורה מעיד כאן רבן יוחנן בן זכאי , מי שייסד לאחר חורבן הבית את מוסדות ההנהגה ביבנה , על טיבם של בני הגליל , מתוך היכרות בלתי אמצעית . אם הדברים נכונים , ורבן יוחנן בן זכאי אכן התגורר תקופה ממושכת בערב שבגליל , הרי הם מתייחסים לימי הבית , וממילא אין הם תורמים תרומה מכרעת להכרת ימי יבנה . ואולם , האותנטיות של עדות זו מוטלת בספק , שכן היא נמסרת מפיו של האמורא עולא , בן הדור האחרון של אמוראי ארץ ישראל , הווי אומר , שלוש מאות שנה ויותר לאחר האירועים . תמוהה במיוחד הנבואה על הגליל שיענש ב"מסיקין : " הפקעת קרקעות על ידי השלטונות ומסירתן לחוכרים רווחה אמנם לאחר החורבן , אך סביר להניח שהיקפה ביהודה לא פחת מזה שבגליל , וקרוב לוודאי שאף עלה עליו . ייתכן שדבריו של רבי עולא הם דרשה על מסורת שהיתה לפני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי