תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 9 פרק ראשון מבוא 11 פרק שני הגליל בתקופת יבנה 16 . 1 אופיו של היישוב היהודי בגליל . 2 16 חכמי יבנה והגליל . 3 20 סיורי רבן גמליאל בגליל 22 סרק שלישי מפולמוס קיטוס ועד מרד בר כוכבא . 1 30 פולמוס קיטוס והקודמות למרד בר כוכבא . 2 30 הגליל ומרד בר כוכבא 37 פרק רביעי הגליל בדור אושה . 1 45 שיקום מוסדות ההנהגה . 2 45 משמרות הכהונה ומעברם לגליל . 3 53 המסורת על טיהור טבריה ומשמעותה 57 פרק חמישי הגליל בימי רבי יהודה הנשיא . 1 60 רבי , השלטונות הרומיים והגליל . 2 60 מבית שערים לציפורי . 3 66 השלטון הרומי וערי הגליל . 4 71 סמכויותיו של רבי והפעלתן בגליל 78  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי