חלק ראשון ילדות ונעורים בגרמניה: זהות חצויה

חלק ראשון ילדות ונעוריםבגרמניה : זהות חצויה הקוראים של הטקסטים שיידונו בחלק הראשון הם ילדים ובני נוער יהודים בגרמניה בתקופת הרייך השלישי ( שנות השלושים . ( עלייתם לשלטון של הנאציונל-סוציאליסטים שאימצו מדיניות של דיכוי ונישול , הסבה סבל רב לילדים ובני הנוער היהודים . מבדקים סטטיסטיים שנערכו בין השנים 1933 ו1938- מצביעים על הגירה חריגה בממדיה בקרב בני נוער יהודים : בפרק הזמן המצוין ירד מספרם לכדי מחצית כמעט ( יחיל , ; 1987 מכמן , . ( 1998 מדיניות הנישול וצמצום האפשרויות לעתיד עיצבו , תוך פרק זמן קצר , את מציאות חייהם של הילדים ובני הנוער היהודים . הגורמים שהשפיעו באופן המובהק ביותר על הצעירים היהודים היו השינויים שכפה השלטון הנאציונל-סוציאליסטי בתחומי החינוך , תנועות הנוער וחיי התרבות . שינויים אלה גררו עמם גם שינוי ביחסו של הציבור היהודי בכללו כלפי פלסטינה . כתוצאה מן הדיון הציבורי בקרב זרמים אידיאולוגיים שונים שהתפתח בהדרגה סביב שאלת פלסטינה כמקום הגירה אפשרי , נפתחו לפני כני הנוער אופציות התייחסות שונות : חלק מבני הנוער היהודי בגרמניה ראו בפלסטינה מחוז כיסופים להגשמה לאומית-אידיאולוגי...  אל הספר
מכון מופ"ת