האיסור על סתם יין ויין נסך אובין יהודים לגויים

האיסור על סתם יין ויין נסך אובין י הודים לגויים ולכך גזת חכמים על יין האומות , ואסרו אותו בשת » ה ( עבודה זרה לו ע"א . ( הנה , כ * כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אשר הוא ה » ן המשומר . ואל תאמר כ > דבר זה יין ממש , רק הוא המעלה הפנ > מ » ת אשר לא נגלה לשום בריאה כי אם להשם יתברך . ונקרא יין , כי היי ; בעצמו הוא משומר תוך הענב ונסתר בו . ומפני כך , צריך שיהיה לכל הפחות יי ; של ישראל שהוא בעולם הזה משומר מן הגוים , ואז זוכים ליין המשומר לגמרי . ולא בחנם זכרו רז"ל לומר "יין המשומר" ( ברכות לד ע"ב < ולא אמת יין הצפון , רק להודיע שיהיה משומר מן האומות . לא כמו שיש אנשים שאינם נזהרים בזה , ואין משגיחים בדברי חכמים אשר גזרו והחמירו על זה מאד מאד , כמו שהוא ידוע . ויראה כיון שאין משגיחים בדברי חכמים , יש עליהם משפט ודין קראים הם הבלתי מאמינים , ואי אפשר לפרש עונשם . ועושים אלו אנשים כאלו חס ושלום ישראל שהם עם אחד , מחולק בדתם ובתורתם . ודבר זה שבחינו ותפארתינו מה שישראל הם עם אחד בתורתם , וכדכתיב : "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" ( דברי הימים א , יז . ( ועל ידי אלו אנשים המורדים והפושעים והחוטאים...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים