הזכות לקבלת שכר

הזכות לקבלת שכר והשכר על זאת המצות , אמר רב הונא : הרגיל בנר , הויין ליה בנים תלמידי חכמים . הזהיר במזוזה , זוכה לדירה נאה . הזהיר בציצית , זוכה לטלית נאה . הזהיר בקדוש היום , זוכה וממלא גרבי יין ( שבת כג ע"ב , ( עד כאן . ומה שאמר הרג > ל בנר , אץ פירושו בנר של שבת בלבד , 7 אם כן הוי ליה לומר הזה » ר בנר של שבת . ועוד , דמייתי הא 7 רב הונא אצל נר חנוכה , אלא א » ר > בכל נר של מצוה . וקשה , דהוי ליה לומר הרגיל בנר » ה » ה תלמ > ד חכם בעצמו , ולמה אמר כ > יהיו לו בנים תלמ > ד » חכמיסן ועוד קשה , דלפ > הסברא לו להיות מקדים לומר הזהיר בציצית שהיא מצוה בגופו ואחר כך מצוה של ביתו . ועוד , מה שאמר זוכה לדירה נאה וכן זוכה לטלית נאה , אם p היה לו לומר גם p הזהיר בסוכה זוכה לסוכה נאה וכן הרבה דברים ! ופירוש זה : כי האדם הוא מוכן לעולם הזה , והעולם הזה נקרא נר , וזה מפני כי הנר הוא דולק לזמן מה ויש לו הפסק . וכן האדם שהוא בעולם הזה , יש לדבר הזה הפסק , כמו הנר שהוא לזמן מה ואחר כך הוא כבה . וכך אמרו במסכת סוטה : "כי נר מצוה ותורה אור" ( משלי ו כג , ( תלה הכתוב את המצוה בנר , ואת התורה באור . את ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים