האור

האור וראוי היה זה ש » ה > ה בכ"ה בכסליו , שאז האור » וצא . כי בכ"ה באלול נברא האור בעולם . כי העולם נבראה באחד בתשר / ובו נברא האדם שנברא בשש > כימי בראשית , והאור שנברא ב » ום ראשון ה > ה זה בכ"ה באלול שנברא האור . ו » ש לאור די גבולים , הגבול האחד , שהאור הוא בתכלית התגברות שלו והחושך בתכלית המ » עוט ומשם ואילך מתחיל האור להתמעט והחושן להתגבר , וזהו בתמוז . ו » ש גבול , שהאור והחשך הם שמם ומכאן וא » לך מתחיל האור להמעט והחושך להתגבר , וזה בחודש תשרי , שאז האור והחושך שו > ם ומכאן וא > לך החושך מוסיף ומתגבר על האור . ויש גבול , שהחושך גובר על האור לגמרי , וזהו בחודש טבת , ומכאן ואילך מתחיל האור להתגבר . ויש גבול , שהאור והחושך הם שוימ ואחר כך הולך האור ומוסיף , וזהו בחודש ניסן , שאז האור וחושך שוים ואחר כך מתגבר האור יותר עד חדש תמוז , וכן הוא חוזר חלילה . והנה התחלת האור שיוצא מן החשיכה הוא בכ"ה כסליו , כי בריאת אור עולם בזמן שהוא שוה יום עם הלילה וזה היה בכ"ה באלול או בכ"ה באדר למאן דאמר בניסן נברא העולם ( ראש השנה יא ע"א . < אם כן , התחלת האור הוא בכ"ה בכסליו שאז מתחיל האור להתגבר ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים