בית המקדש

בית המקדש ודוקא נס זה נעשה , כי עיקר רשעת ה > ונ > ס שטמאי את ההיכל , וכמו שאמת בכל מקום : אבני המזבח ששקצו אנשי יון ( עבודה זרה נב ע '' ב pi , ( בכמה מקומות . והשם יתברך ראה רשעתם שטמאו היכל שלו , וגם p גזת שמד לבטל התורה ומצותיה , ונתן כח ביד חשמונאי שהם כהנים עובדי השם בהיכלו , ואלו נצחם דוקא ולא אחרים , כאשר נצחם טהרו את המקדש . וכאשר לא היה להם שמן , נעשה להם נס שיוכלו לטהר ולחנך הבית . ולכך נקרא חנוכה , שהיו מחגכין את בית המקדש אחר שטמאו אותו בני יון . ולפיכך , הנס הזה שנעשה בשמן הוא הנצחון שנצחו ישראל היונים , כי הניצוח היה בשביל שטמאו את ההיכל והשם יתברך רצה בעבודת ישראל . ולכך נעשה הגס בנרות , כי היונים היו מטמאים את ההיכל , שכך כח יון מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות . וסימן לדבר , היכל עולה למספרו ס"ה ויון מספרו ס"ו , להורות כי יש למלכות יון כח גובר על ההיכל ובזה מטמאים את ההיכל , כי מצד ההיכל בלבד גובר עליו כח יון . ולכך כשגברו על ההיכל , טמאו את כל השמנים שבהיכל . ודוקא שמנים , כי השמן הוא מיוחד לקדושה . וראיה לזה , שבשמן מקדשץ ומושחין הכל והוא עיקר הקדושה , ואף בזה ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים