ניצחון צבאי ונרות המנורה

ניצחון צבאי ונרות המנורה והתבאר , כי מלכות יון הוא מוכן להתנגד לישראל במה שיש להם תורה ומצות אלק > מ . כי אל מלכות זו שייך לה החכמה שהיא שכל האדם בלבד , לא השכל האלקי הנבדל , אשר ה > א התורה אלקית שהיא השכל הנבדל האלקי לגמר . * וכן אל ב > ת המקדש , ש > ש לו מעלה אלק > ת קדושה , הם מתנגדים ב > ותר לה , המלכות הזאת . כי התורה וב > ת המקדש הם שתי מדרגות זו על זו , כמו שאמרו ( אבות ה כ ) בכל מקום שנים אלו יחד : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך , כמו שהוא מבואר במקום אחר . ולכך היו מתנגדים אל המצות התורה ולבית המקדש בפרט , ולכך הנס שנעשה להם היה בנרות של בית המקדש "כי נר מצוה ותורה אור" ופו' ( משלי ו כג . ( ושמונה ימים שנעשה להם הנס מורה על מעלת התורה כמו שבארנו זה במקום אחר . והרי יסד דוד מזמור אשרי תמימי דרך ( תהלים קיט ) על התורה בתמניא אפי . ועוד סדר למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל וגר שבעה פוסקים , ואחר שבעה פסוקים תורת ה' תמימה ( תהלים יט . ( כי אלו זי פסוקים הם העולם הזה , והתורה היא על העולם הזה שנברא בזי ימי בראשית , לכך מדריגה השמינית ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים