מן הטמא אל הטהור

מן הטמא , אל הטהור ובמדרש : "פרה / ' זו מצרים , שנאמר : "עגלה יפה פיה מצרים" ( ירמיה מו כ . ( "אדומה , " זו בבל , שנאמר : "אנת הוא רישא דדהבא '' ( דניאל ב לח . ( "תמימה , " זו מדי . אמר רבי חייא בר אבא מלכי מדי תמימים היו , אין להקדוש ברוך הוא עליהם אלא עבודת אלילים שקבלו מאבותיהם בלבד . "אשר אין בה מום , " זה יון . אלכסנדרוס מוקדון כד חמא לשמעון הצדיק הוה קאים ליה על רגלוהי ואמר : בריך אלהא דשמעון הצדיק . אמרו לו בני פלטין דידיה , מן קמי יהודאי את קאיםי אמר להון : כד אנא נחית לקרב , כדמותיה אנא חמי ונצח . '' אשר לא עלה עליה עול , " זו מלכות רביעית , שלא קבלו עליהן עול של הקדוש ברוך הוא , ולא דיה שלא קבלה , מחרפת ומגדפת ואומר : "מי לי בשמים ? " ( תהלים עג כה . ( "ונתתם אותה אל אלעזר הכהן , " אל אל עוזר . "והוציא אותה אל מחוץ למחנה , " מלמד שהוא עתיד לדחוף את שרה של כרך גדול ממחיצתו . " ושחט אותה לפניו , " שנאמר : "כי זבח לה' בבצרה וגו "' ( ישעיה לד ו . ( אמר רבי ברכיה , טבח גדול בארץ יהיה . " ושרף את הפרה לעיניו , " "ויהיבת ליקודת אשא" ( דניאל ז יא . ( "את עורה ואת בשרה" וגר , היא , וד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים