מלכות ישמעאל

מלכות ישמעאל ויש בני אדם שואל » ם : וה > כן רמז מלכות ישמעאל שהיא מלכות רבתא ותקיפאל ותשובת שאלה זאת מה שלא זכר מלכות ישמעאל , כ > לא > חשב הכתוב רק המלכות שקבלו מלכות קדישין עליונים , שירשו מלכות ישראל וכוחם , והם אלו די מלכיות , ואם לא שבטל מלכות ישראל לא הגיע להם המלכות . אבל מלכות > שמעאל לא ירש כחו מן מלכות ישראל , כ > כחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו בשביל שהיה מזרע אברהם . והשם יתברך אמר : "ולישמעאל שמעתיך" ( בראשית יז כ . ( והנה נתן השם יתברך כח ותוקף לישמעאל בפגי עצמו , ומזה אין מדבר כאשר מזכיר אלו די מלכיות , רק אשר ירשו כח ותוקפם של ישראל ובסוף יחזרו הם המלכות לישראל . ויותר , נראה לומר כי ישמעאל הוא בכלל מלכות פרס , והוא בכלל מלכות שניה . ואף על גב שאמרו : ומלכות אחרי , הוא פרס , לא כתיב פרס בפירוש בכתוב אלא רצו לומר כי פרס הוא בכלל מלכות תנינא . ישמעאל , מזרע אברהם  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים