מלכות יוון

מלכות יוון יוון או הסקרנות לדעת והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל כנמר , מפני כ > מלכות זה הוא כנגד חלק הגי שבאדם . כי חלק הגי הוא השכל , שהמלכות הזה היה בו החכמה והתבונה , וכמו ש » תבאר זה באריכות . כ > כל ענץ המלכות זה שהיו מבקש > ם החכמה , וכמו שהוא מבואר מן היונים , וכמו ש » תבאר . ולכן היונים נותנ » ם דעתם על התורה ולבטל אותה מ > שראל , כי אלו היו רוצ > ם שתהיה החכמה , בפרט שה > א > ותר חכמה והיא יותר עליונה מן החכמה האנושית שהיה להם , כמו שהיא התורה שהיא החכמה על הכל . והחכמה הזאת שהיא על הכל לא שייך אל האומות , כמו שהוא מבואר במדרש . וכך אמרו במדרש : "מלכה ושריה בגוים אין תורה . " אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמן , הדא הוא דכתיב והאגדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו ( עובדיה א ח . ( יש תורה בגוים אל תאמן , דכתיב " מלכה ושריה בגוים אין תורה" ( איכה רבה ב יג . ( ולכן המלכות , הם היונים , לא היו מתנגדים לישראל כי אם בתורתם , וכמו שיתבאר ענץ זה . וזה שראה דניאל מלכות השלישי הזה שהוא דומה לנמר , כי זאת החיה היא עז ביותר , וכמו שאמרו ; הוי עז כנמר ( אבות ה כ . ( וזאת המדה היא שייכת אל אשר ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים