מלכות בבל או הרצון לעוצמה

מלכות בבל או הרצוןלעוצמה לפ > כ 7 יש ליתן כח נפשי אל המלכות הראשון , כי מלכות ראשון ה > ה לו החשיבות והממשלה ביותר , כמו שאמר אליו דניאל : אנתה מלכא מלך מלכיא ( דניאל ב ל . (* וכך אמר גם כן דניאל במראה השנ > ת : אנתה הוא ראשה די דהבה ( שם , ב לח . ( ולכד אמר : וגפין די נשר לה ( שם , ז ד , ( הוא הנשר שהוא פורח בגובה כמו שיתבאר , וזהו הוא כנגד החלק הנפשי שבאדם שהוא כח מושל . בבל היא המלכות הראשונה המוזכרת מבין אלה שטענו להגמוניה וניסו לסלק את ישראל ואת המסר שהיא מעידה עליו . מבחינה היסטורית מדובר בממלכת הכשדיס שהמשיכה את אשור , ( נ ) ושמה קץ לממלכת יהודה הקטנה בחורבן בית ראשון בשנת 586 לפנה"ס . ( 2 ) המהר"ל מתבסס על כמה קווי היכר של התנהגות המלכות הזאת , ומציין לאיזה היבט של השלטון היא מתאימה . אם השלטון מקיים קשר שאין לעוקפו עם מה שבני האדם הם בני אדם באמצעותו - התבונה , הרצון , הגופניות , הנפשיות - נקל להיווכח שהמלכות הראשונה מבוססת על עצם מהות הרצון , הלא הוא רצון החיים . הוא העתק מדוקדק של הדחף הזה ברצון לעוצמה , ומתבטא בצימאון לכוח ולשליטה . הוא מונע על ידי תנועה פנימית של אנרגיה , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים