הסתערות המלכויות

הסתערות המלכויות ולכך אמר 'דניאל : חזה הוית בחזוי עם ליליא , וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא . וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא , שנין דא מן דא ( ז , ב ג . ( ואמר ד' רוחי מגיחן לימא כמו שאמרנו , שאלו די הם כמו די רוחות מחולקים כמו שהתבאר , ואלו די רוחץ אעלין את די חיות אלו מן הים , כי כל האומות נחשבים אצל ישראל כמו הים שאינו מן הישוב וישראל נמשלו ליבשה . ובמדרש : וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא ( דניאל ז ג , ( אם זכיתם מן ימא ואס לאו מן חורשא . הדא חיתא דימא , כי סלקא מן ימא היא ממכיא , סלקא מן חורשא לית היא ממכיא ( ויקרא רבא יג ה . ( ופירוש זה , כי הים הוא רחוק מן הישוב , ואם זוכין ישראל אז האומות אין להם המציאות הגמור כמו 'דבר שהוא בים אין לו המציאות . וכך הדגים שהם בים אין להם שחיטה ) , חולין כז ב ) וזה מפני שאין להם המציאות , כי המציאות הוא בישוב . ולפיכן אם ישראל זוכים אין למלכות כח , והם עולים מן הים . כלומר , שהתחלת הווייתם אין כח חזק להם עד שהם עולים מן הים . ואם אין זוכים ואז עולים מחורשא שהוא בישוב , אף כ > היער הוא נבדל מן הישוב גם כן , שהרי אין שם בני אדם רק חיות , אבל מכל מקום...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים