שורש המלכויות

שורש המלכויות עולם חסר ויש לשאול , כי אלו די מלכו » ות שהעמיד השם יתברך בעולמו אץ ספק שלא ה > ו כן במקרה , רק כ > כך מחייב סדר עולמו שסדר השם יתברך . ואס , p למה ה » ה זה שיהיו ארבע מלכויות דוקאן והנה תמצא , כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו רמז הכתוב אלו די מלכויות : רבי שמעון בן לקיש פתר קריא במלכיות . והארץ היתה תהו , זו מלכות בבל שנאמר ראיתי את הארץ והנה תהו ( ירמיה ד כג . ( ובהו , זו מלכות מדי שנאמר ויבהילו להביא את המן ( אסתר ו יד . ( וחשך , זו מלכות יון שהחשיכה עיניהן של ישראל בגזירותיה , שהייתה אומרת להם , כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל . על פני תהום , זו מלכות הרשעה שאין לה חקר כמו התהום , מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן . ורוח אלהים מרחפת , זה רוחו של מלך המשיח , היאך מה דאת אמר ונחה עליו רוח ה' ( ישעיה יא ב . ( באיזו זכות ממשמשת ובאה ? מרחפת על פני המים , בזכות התשובה שנמשלה כמים , שנאמר שפכי כמים לבך ( איכה ב יט ) ( בראשית רבא ב ד . ( והנה תמצא כי בשעה שהשם יתברך ברא את עולמו סדר אלו די מלכיות . ואם כן יש לשאול , על מה זה ולמה זה סדר השם יתברך בעולמו שיהיו די ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים