פרק שמיני: הגיגים לפני סיום

פרק שמיני : הגיגי ם לפניסיום א . עשרים וארבע קושיות או עשרים וארבע ראיות : luirrpjinV ? pin בתורה ובמדע ואתה אוסר עשריס וארבע ראיות לדברי וגני איני יודע שיסה אסרתי ? ( ע"ס בבא סציעא , דף סד ע יי א ) בספר במדבר , פרשת קורח , מסופר כי קורח חלק על משה ורצה את הכהונה לעצמו . מעיון בדברי חז"ל מתברר שהייתה פה לא רק מחלוקת של גאווה אלא גם מחלוקת אינטלקטואלית של ממש . קורח עמד וכינס מאתים וחמישים ראשי בתי-דין וסנהדראות : "נשיאי עדה , קריאי מועד , אנשי שם" ( במדבר , טז , ב , ( וטען כך : משה אומר שצריך מזוזה על פתח הבית . מה דינו של בית שכולו מלא ספרים ? אמר משה : חייב . התחילו לצחוק על משה : אפשר בית שיש בו מזוזה אחת -נפטר ממצוות המזוזה , ואילו בית מלא ספרי תורה יהיה חייב !? כוונתם של קורח וחבורתו הייתה אמנם רק לקידום עצמם , אבל משה , להגנת תורתו , חייב היה לעמוד בפני שאלות לא קלות . רעיון זה בא לידי ביטוי יפה בסיפור הבא מן התלמוד : מסופר על רבי יוחנן אשר למד בחברותא נהדרת עם ריש-לקיש , הוא רבי שמעון בן-לקיש וכאשר נפטר רישלקיש היה מצטער הרבה , אמרו חכמים : "מי ילך להניח את דעתו " ? הביאו לו א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים