פרק שלישי: טל

פרק שלישי : ט ל א . הטל בתנ " ר ובדברי י ו " שושנה nr יוצאה עליה שרב - הרי היא כסושה , יצא טל - הרי היא כיסרחת ( ויקרא רבה כג , ; 1 שיר השירים רנה ב , ט ) . 1 הסל בתנ"ך א . בתורה : בארבע הברכות ברכת יצחק ליעקב : "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ" ( בראשית כז , כח ? . ( ברכת יצחק לעשוי : "הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל" ( בראשית כז , לט . ( ברכת יעקב ליוסף . "ברכות שמים מעל , ברכת תהום רבצת תחת" ( בראשית מט , כה . ( אם כי כאן אין איזכור מפורש לטל . ברכת משה ליוסף : "ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת" ( דברים לג , יג . ( ב . בתנ"ף : שלושים ושתיים פעם , שמונה בתורה , כולן לחיוב "ובבוקר הייתה שכבת הטל" ( שמות טז , יג . ( "ותעל שכבת הטל" ( שמות טז , יד . ( "וברדת הטל על המחנה" ( במדבר יא , ט . ( "תזל כטל אמרתי" ( דברים לב , ב . ( "וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש , אף שמיו יערפו טל" ( דברים לג , כח . ( ועוד ארבעה איזכורים שצוינו לעיל . ג . בנוסף עוד עשרים ושבעה איזכורים לטל בתנ " ך "אם טל יהיה אל הגזה לבדה , " "רמץ טל מן הגזה" - גדעון עם ניסיון הגיזה ( שופטים ו , לז-...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים