חלק ד פירוש לספר איוב

חלק ד פירוש לספר איוב פרק א ( א ) איש היה בארץ עוץ איוב שמו , והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים וסר מרע . איש היה . סיפור . ארץ עוץ . אינה מקום מוכר . ( ב ) ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות . ( ג ) ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים , וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות וןעבוךה רבה מאד , ויהי האיש ההוא גדול מכל-בני-קדם . עבודה . עבדים ושפחות . גדול מכל בני קדם . עשיר וחשוב יותר מכל יושבי המזרח . ( ד ) והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם . הלשון "והלכו '' , " ועשו" מציין שהדבר חזר על עצמו דרך קבע . בית איש יומו . כל אחד בביתו לפי התור . ושלחו וקראו . הזמינו . ( ה ) ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם , והשכים בבקר והע ^ ה עלות מספר כלם , כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהיט בלבבם ; ככה יעשה איוב כל הימים . הקיפו ימי המשתה . הסתיים סבב של שבעה ימים כמספר הבנים . ויקדשם . זימן אותם . ברכו . קללו , בלשון היפוך , כמו לקרוא לעוור "סגי נהור , " מרובה אור . ( ו ) ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם . בני האלהים . המ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים