עיון ראשון: האם חטא איוב קודם ליסורים?

עיון ראשון : האם חטא איוב קודם ליסוריםי מדוע נגזרו על איוב יסורים ? הספר מספר לנו מעט על חייו של איוב בימי אושרו . האם היה פגם בחיים אלו ? והאם פגם זה תוקן על-ידי היסורים , ובכך הושגה מטרה כלשהי ? נתבונן בחייו של איוב קודם למכה הראשונה שקיבל . הדברים המסופרים מצומצמים מאד ו עושרו , בניו , מנהגם של בניו לערוך משתה בית איש יומו ולזמן את אחיותיהם , מנהגו של איוב להעלות עולות מספר כולם , שמא חטא אחד מהם בלבבו - לבד מזה אין לנו יותר ידיעות . האס באלו יש חטא אשר מצדיק את היסורים ? בסיפור רואים באמת פגם מסוים : במקום לחנך את בניו , עד שיוכל לבטוח בהתנהגותם - איוב מעלה עולות . ומדוע איוב אינו משתתף בעצמו במשתאות ? אולי המשתאות אינם רצויים ? אולי זה סימן לכשלון החינוך שנתן איוב לבניו ? אולי הבנים החדשים שיש לאיוב בסוף הספר , להם יתן את החינוך הנכון , הם-הם הראיה שהיסורים באו ללמד את איוב ענין זה , ענין החינוך לבניו ? נשווה לאברהם . על אברהם ה' אומר ( בראשית ט"ו יט !( ידעתיו ... אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו , ושמרו את דדן ה' לעשות צדקה ומשפט - אצל אברהם חינוך הבנים הוא העיקר . אם כן , נמצא לכ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים