כל ישראל ערבים זה בזה נשים בדין ערבות

כל ישראל ערבים זה בזה נשים בדין ערבות רחל שפרכר-פרנקל " ראה אנכי נתן לפניכם היום גנךכה וקללה ... והיה כי יביאף ה' א-להיף אל הארץ אשר אתה בא קומה לךשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ןאת הקללה על הר עיבל ... כי אתם עברים את ה ? ךךן לנ ^ א לךשת את הארץ אשר ה' א-להיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה ושמךרגם לעשות את כל החקןים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום" ( דברים יא , כו-לב . ( יום גורלי הוא היום הזה . ישראל עומדים לעבור את הירדן , והקב"ה מחדש את בריתו עמם : " אלה דברי הברית א י שר צוה ה' את משה לכר י ת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב" ( שם כח , סט . ( " ולא נתן ה' ל ? ם לב לדעת מנינים לראות ואןנים לשמע עד היום הן-ה" ( שם כט , ג . ( רש"י ( שם ) מסביר כי רק ביום זה הגיעו לכלל בגרות , ואי לכך רק ממועד זה יהיו חייבים ליתן את הדין על כל מעשה ומחדל ו ... ולא נתן הי לכם לב לדעת , שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה , אבל מכאן ואילך יקפיד ! ולפיכך : "ושמרתם את דברי הברית הזאת" ( שם , ח . (  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים