"ובערת הרע מקרבך" על דברי התורה כמנוף לעשייה הלכתית

" ובערת הרע מקרבך" על דברי התורה כמנוף לעשייה הלכתית חנה ספראי בפרשת שופטים בראשיתה מופיע הצירוף ' " ובעךת הרע מקךבף" ( דברים יז , ז . ( ובצורה דומה גם בסופה : " תבער הדם הנקי מקןךכף" ( שם כא , ט . ( ההתמודדות עם הרע בחברה היהודית היא שאלה מוסרית בסיסית שמטרתה כפולה ו קיום הטוב מחד גיסא וביעור הרע מאידך גיסא . הצירוף "ובערת הרע מקרבך" בהופעותיו השונות ייחודי לספר דברים . כאן נעסוק במשמעותו של הצירוף , במקומו במחשבה היהודית ובהשלכות הנובעות ממנו להשקפת עולם בעלת תודעה מגדרית . כדי להבין את הצירוף לאשורו , מן הראוי לרכז את כל המקרים שבהם מופיעה תביעה מחמירה זו - "ובערת" - ולברר מה מציעה לשון הכתוב כדרכי ביצוע לחובה המוסרית הזאת . נסכם זאת בטבלה אחת : לכל עשרת המקרים דורש מדרש התנאים : בער עושה הרעות בישראל ( ספרי דברים : פו , קנא , קנה , רכ , רמא , רעג ; מדרש תנאים לדברים : יג , ו ; יז , ז ; יט , יט ; כא , כא ; כד , ז . ( כלומר , מדובר בעונש לעושה הרע בלי שחכמים מניחים שעונש מוות יביא לחיסולו של הרע . יש בדברי חכמים הכרה במוגבלות של היכולת האנושית לטפל ברע עד תום . הם ממשיכים בקו המקראי ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים