מחולות של קודש וחול למשמעותו של ט"ו באב

מחולות של קודש וחול למשמעותו של ט"ו באב חגית ברטוב אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו ... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים . ומה היו אומרות ? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך , אל חתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה : "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל" ( משלי לא , ל ) ואומר : "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה" ( שם , לא . ( וכן הוא אומר : "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו" ( שיר השירים ג , יא , ( ביום חתונתו - זו מתן תורה , וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו , אמן . ( תענית ר , משנה ח . ( המשפט הפותח של המשנה האחרונה במסכת תענית מצוטט רבות בתקופה שבין ט"ו באב ליום הכיפורים , עד שכבר קשה לראות את המוזרות המשוקעת בו : כיצד אפשר להשוות בין יום הכיפורים - היום הקדוש בלוח השנה היהודי , לבין ט"ו באב - יום זניח , שאפילו חכמי התלמוד לא הצליחו להבין את ייחודו ? בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה [ ניחא ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים