משל למלך שנשא אשה... והניחה שנים רבות התמודדות עם הסתר פנים

משל למלך שנשא אשה ... והניחה שנים רבות התמודדות עם הסתר פנים אסתר פישר " זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל" ( איכה ג , כא ) - ר' אבא בר כהנא אמר : משל למלך שנשא אשה וכתב לה כתובה מרובה וכתב לה : כך וכך חופות אני עושה ליך , וכך תכשיטין אני עושה ליך , וכך וכך כסף וזהב אני נותן לך . והניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים . והיו שכנותיה מקנטרות אותה ואומרות לה : לא בעליך שבק יתיך !? זילי נסבי לך גבר אוחרן ! [ האם לא בעלך עזב אותך ? לכי הנשאי לגבר אחר [! והיתה בוכה ומתאנחת , ואח"כ היתה נכנסת לתוך חופתה וקראת כתובתה ומתאנחת . לאחר ימים ושנים בא המלך ואמר לה : תמיה אני ממך ! איך המתנת לי כל השנים הללו ? אמרה לו : אדני המלך ! אילולי כתובתך מרובה שכתבת לי כבר הטעו אותי שכנותי . כך אומות העולם מונין את ישראל ואומרות להם י אלהכון לא בעי יתכון ! שביק יתכון ! סליק שכינתיה מעליכון ! [ אלוהים שלכם לא רוצה אתכם ! עזב אתכם ! הסתלקה שכינה מעליכם [! בואו אצלנו ואנו ממנים אתכם דוכוסין ואפרכסין ואיסטרטלין . וישראל נכנסין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שלהם וקורין בתורה : "ופניתי אליכם והפריתי אתכם ... ולא תגעל נפשי אתכם"...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים