הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן על חובתן של נשים במצוות בניין המקדש

הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן על חובתן של נשים במצוות בניין המקדש יעל לוין נשים חייבות בבניין המקדש . כך עולה מפשט דברי הרמב"ם ] אין בונין את המקדש בלילה . שנ' "וביום הקים את המשכן" ( במדבר ט , טו , ( ביום מקימין לא בלילה . ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת הכוכבים . והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר ( הלכות בית הבחירה א , יב . ( מדבריו ניתן ללמוד כי בניין המקדש הוא מצוות עשה שהזמן גרמה , החלה אף על נשים . ביאורים מביאורים שונים ניתנו כדי ליישב הלכה זו עם הכלל הרגיל והמקובל לפיו נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן . כיוון פרשני אחד מבקש להראות כי אין לפנינו מצוות עשה שהזמן גרמה במובן המקובל של הדברים . כך הוזכר , בין היתר , כי קיימת חובה לבנות את המקדש פעם אחת , כאשר הלילה אינו מבטל את המצווה אלא מפסיק אותה , ולפיכך לפנינו מצוות עשה שלא הזמן גרמה . נימוק אחר הוא כי מכיוון שהבנייה לבדה אינה נעשית בלילה אך פעולות ה'סיעוד' מתבצעות בו , אין נחשב הדבר מצוות עשה שהזמן גרמה , ומשום כך נשים חייבות בה . יש שסברו כי מצוות בניית המקדש נלמדה מהקמת המשכן בה היו נשים חייבות , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים