"בת עמי חגרי שק" אגדת החורבן על צפנת בת פניאל

" בת עמי חגרי שק" אגדת החורבן על צפנת בת פניאל שרה פרידלנד בן ארזה " על אלה אני בוכ ^ ה עיני עיני יךךה מים" ( איכה א , טז ) - אמר ריש לקיש : מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה , צפנת - שהכל צופין ביופיה , בת פניאל - בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים , שנתעלל בה שבאי כל הלילה . למחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה . בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר . אמר לול הראני את יופיה ! אמר לו : ריקא , אם אתה רוצה ליקח , קח , שאין כיופיה בכל העולם כולו . אמר לו . אף על פי כן . הפשיטה ששה חלוקים , ושביעי קרעתה , ונתפלשה באפר . אמרה לפניו : רבונו של עולם , אם עלינו לא חסת , על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס ? ועליה קונן ירמיה "בת עמי חגרי שק ... כי פתאום יבוא שודד עלינו" ( ירמיהו ו , כו ) - כביכול עלי ועליך בא שודד ( גטין , דף נח , א . ( את אגדות החורבן ניתן לחלק לשלושה סוגים 1 אגדות המתארות את פשעי העם שהביאו לחורבן , אגדות שעניינן תיאור אכזריות הצוררים או חריפותו של החורבן ואגדות שבהן דין ודברים כלפי שמיא . מקריאה ראשונית ופשוטה נראית האגדה אודות צפנת בת פניאל באחת מן האגדות מן הסוג השני , האגדות המתארות א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים