חולדה הנביאה בין שבע נביאות ביטחון ואמונה בעתות משבר

חולדה הנביאה בין שבע נביאות ביטחון ואמונה בעתות משבר בטחה הר-שפי תנו רבנן ; ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ... שבע נביאות מאן נינהוי שרה , מרים , דבורה , חנה , אביגיל , חולדה , ואסתר ( מגילה , דף יד , א . ( רשימה זו , המובאת גם במדרש התנאי ( סדר עולם רבה , כא ) מעוררת כמה תמיהות . רק על שלוש מבין הנמנות בה נאמר במפורש במקרא שהן היו נביאות : " ו תקן ח מרים הנביאה אחות אהרן את-התף ביךה n gpr כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת" ( שמות טו , כ . ( " ודבורה אשה נביאה א # ת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא" ( שופטים ד , ד . ( ... " חלדה הנביאה אשת שלם בן-תקוה בן-חךחס שמר הבגדים והיא י י שבנת בירושלם במשנה וןךון : רי אליה" ( מלכים ב כב , יד . ( לעומתן , אביגיל וחנה כלל אינן ידועות בנביאות . מצד שני , יש לפחות נביאה אחת המוזכרת במפורש בתנ"ך , אשר איננה כלולה ברשימה y " וגם לנועךיה הנביאה וליתר המביאים $ שר היו ? יךאים אותי" ( נחמיה ו , יד . ( גם החשבתה של שרה כנביאה , לעומת השמטת שמה של רבקה שהלכה לדרוש את ה , ' אומרת דרשני . ואכן , הגמרא עצמה מעירה שהמספרים הנקובים בה באשר  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים