בחירתה של מרים דמות נשית או דמות אנושית?

בחירתה של מרים דמות נשית או דמות אנושית ? חנה השקס הוגי דעות רבים במהלך ההיסטוריה התייחסו אל הזהות האנושית בכלל ואל הזהות הנשית בפרט כאל דבר קבוע מראש שעל האדם להתאים עצמו אליו . כך עשה אפלטון בספר המדינה , כשקבע במדינה האידיאלית זהות אחידה בלתי משתנה לכל מגדר ומגדר - הפילוסופים הגברים , הנשים ובני שאר המעמדות . גם הפילוסוף הגל עושה זאת בספרו על הפילוסופיה של המשפט בפרק על החיים המוסריים . בחלק המוקדש לחיי משפחה נכונים , מייחס הגל ייעוד חד-משמעי לנשים בתוך המסגרת המשפחתית ואף מתבטא באשר ל'טבען המוסרי' הנתון . על פי גישה זו קיים מודל מסוים , הכולל תכנית חיים ברורה , ייעוד , אותו אמורה האשה לממש וזהותה של האשה איננה דבר הנתון לבחירה מתוך מודעות לקיומן של אפשרויות שונות , אלא תהליך של מימוש מודל מוכתב מראש . השאלה הנשאלת כאן היא : מה עמדת המקרא בשאלה זו ? האם מגוון התפקידים והזהויות שאשה יכולה לקחת על עצמה גדול במגוון התפקידים שמציע הקיום האנושי , או שהיא מוגבלת ולפניה מודלים מסוימים בלבד ?  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים