"זאת התורה" היהודי משול לספר תורה, והיהודייה?

" זאת התורה" היהודי משול לספר תורה , והיהודייה ? לאה שקדיאל הרב סולובייצ'יק לימד : היהודי משול לספר תורה . השוואה זו היא בבחינת הנחת יסוד הן בהלכה הן באגדה . והרי כמה מן הדוגמאות שמונה הרב לחיזוק דבריו - החיוב לקום מפני ספר תורה בשעה שהוא עובר על פנינו מקורו במצווה להדר פני זקן : מהו לעמוד מפני ספר תורה ? ר' חלקיה r סימון ור' אלעזר אמרי : קל וחומר , מפני לומדיה עומדים , מפניה לא כל שכן ( קידושין , דף לג , ב . ( ספר תורה מצורף לבית דין ולמניין : שלושה מעברין את השנה . ר' אליעזר אומר , עשרה . ואם נתמעטו , מביאין ספר תורה ועושין עגולה ( פרקי דרבי אליעזר ז . ( וכן קטן וספר תורה עושין אותו סניף לעשרה ( תוספות לברכות , דף מח , א , ד"ה 'ולית . ( ' הרעיון בא לידי ביטוי גם באגדה : כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו ... התחילו הן בוכין ... אמרו : אפשר ספר תורה שרוי בצער ואנו לא נבכה ? ( סנהדרין , דף קא , א . ( אנו גם מכירים את המנהג לכתוב ספר תורה לזכרו של יהודי שהלך לעולמו ולא הותיר בנים . בעניין זה נחקקה בתודעתי תמונה חזקה במיוחד מן הסרט לזכר בחורים שנרצחו בישיבה בעתניאל בו נראה אחד האבות מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים