מריה של מרים מה היה חטאה ומדוע נענשה בצרעת?

מריה של מרים מה היה חטאה ומדוע נענשה בצרעת ? מאיר בר-אילן הסיפור אודות מרים מפורסם הוא ופרק שלם בתורה נתייחד לו ( במדבר , KunV an לדברי ה' ולעונש . טיבו של חטא זה אינו ברור . חז"ל ביארוהו כלשון הרע וראו בצרעת את העונש הראוי . לפיכך , בדרשת התנאים על פרשת מצורע הובא מדרש זה ו יאמר לו הכהן דברי כיבושים . בני , אץ הנגעים באים אלא על לשון הרע , שנאמר ( דברים כג , ח-ט : ( "השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות , זכור את אשר עשה ה' למרים . " וכי מה ענין זה לזה י אלא מלמד שלא נענשה אלא על לשון הרע ( ספרא מצורע , פרשה ה . ( חוסר הבהירות ביחס לחטאה של מרים גרם למפרשים רבים לדורותיהם ללכת בעקבות חז"ל ולהסביר שחטאה של מרים היה לשון הרע . מן הסתם , נאמר פירוש זה הואיל והפרשה פותחת ב'ותדבר , ' ומסיימת ב'לדבר ( בעבדי במשה , ' ( ולכן סברו המפרשים , ככל הנראה , שעיקר החטא טמון בדיבור . ואיזהו חטא התלוי בדיבור ? הווה אומר : לשון הרע . עם זאת , המעיין בכתוב יתקשה לראות בכך פשוטו של מקרא , וזאת מפני שתי שאלות לפחות . השאלה העיקרית מתייחסת להבנת שתי טענותיה של מרים כפי שהן כתובות : " ותדבר ?? - 1 מרים T 1 ? וא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים