סוף חדש למעשה ברוריה למדנית ש'דעתה קלה' או בת-זוג נאמנה?

סוף חדש למעשה ברוריה למדנית ש'דעתה קלחי או בת-זוג נאמנה ? ברנדה סוכצ'בסקי בקון כאשר מחפשות נשות דורנו המלומדות אחר דמויות נשיות מן העבר כמקור להזדהות והשראה , מיד עולה דמותה של ברוריה , אך סופה המביש של ברוריה , כפי שמסופר אצל רש"י , מעיב על הזדהותנו המלאה איתה . מה המקור לסיפור זה ? האם ניתן להציע סיום אחר לסיפור , המתאים יותר לאופייה של ברוריה ? דמותה של ברוריה כפי שמוצגת במקורות חז"ל מהווה מקבילה נשית של תלמיד חכם . דעתה בנושא הלכתי מתקבלת : ר' יהודה אמר יפה אמרה ברוריא ... ( תוספתא כלים , פרק א , ה"ו . ( היא משמשת דוגמה ללמדנות מופלגת : ומה ברוריה דביתהו [ אשתו ] דרבי מאיר ברתיה [ בת ] דרבי חנניה בן תדרדיון דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא משלש מאות רבוותא [ שלמדה שלוש מאות מסורות ביום משלוש מאות רבנים ] ( פסחים , דף סב , ב . (  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים