עשרה קבין שיחה ירדו לעולם מותם של תלמידי רבי עקיבא וכוחו של דיבור

עשרה קבין שיחה ירדו לעולם מותם של תלמידי רבי עקיבא וכוחו של דיבור אביבה קיים בשורות אחדות בלבד מלמדת אותנו הגמרא על האירוע המרכזי שהפך את תקופת העומר לתקופת אבל ועצב . תלמידי רבי עקיבא מתו זה אחר זה בין פסח לשבועות , ולמרות מיעוט הפרטים בסיפור , אין ספק שהקב"ה הטיל עליהם עונש חמור ביותר . שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס , וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה . והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם - רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אליעזר בן שמוע - והם הם העמידו תורה אותה שעה . תנא ו כולם מתו מפסח ועד עצרת . אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רב חייא בר אבין , כולם מתו מיתה רעה . מאי היא ? אמר רב נחמן - אסכרה ( יבמות , דף סב , ב . ( לפי המהר"ל מפראג , התקופה שבין פסח לשבועות מיועדת לכבוד התורה : כי הכבוד נקרא אור דכתיב : ... " והארץ האירה מכבודו" ( יחזקאל מג , ב . ( וידוע כי אין הזיו והאור בעולם רק מפסח ועד עצרת , שאז האור הוא זך וטוב , לכך נקרא חודש אייר - "זיו" ( מלכים א ו , א , ( מפני שאותו זמן הזיו והאור בעולם . והתור...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים