"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" זאת תורה המצורע - המוציא שם רע

" נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" זאת תורה המצורע - המוציא שם רע ברכה ורצברגר מה בין לשון הרע למוציא שם רע ? חז"ל אומרים כי הצרעת באה בגלל עוון לשון הרע ( ערכין , דף טו , א , ( לכן יש לחפש קשר ישיר בין החטא והאמצעים בהם חייב חולה הנפש והגוף לנקוט כדי להיטהר מעוונות מחלתו . רבי יצחק עראמה , מחבר הספר עקדת יצחק , מקדיש דבריו להסבר דברי מדרש תמוהים על הפרשה : מעשה כרוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לציפורי , והיה מכריז ואומר : מאן בעי למזבן [ מי רוצה לקנות ] סם חיים ? מייד נתאספו כולם אצלו ואף רבי ינאי היה שם והתעניין . אמר לו הרוכל : אתה לא צריך . הראה לו בתהלים לד : "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב ? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" ( תהלים לד , יג . ( אמר ר' ינאי : אף שלמה מכריז ואומר : "שומר פיו ולשונו , שומר מצרות נפשו" ( משלי כא , כג . ( לפיכך מזהיר משה את ישראל : "זאת תורת המצורע" - המוציא שם רע ( ויקרא רבה טז , ב . ( הדרשנים מתלבטים אודות תמיהתו של רבי ינאי והתפעלותו מדברי הרוכל , מה נתחדש לו שלא ידע עד היום ? במה נתבהרה לו פרשת מצורע יותר מאשר לפני כן ? רבי יצחק עראמה מבא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים