והגדת לבנך ומה עם הבנות?

והגדת לבנך ומה עם הבנות ? תהילה אליצור חמש פעמים עוסקת התורה במסירת סיפור גאולת מצרים מאבות לבנים . ארבע מתוכן מופיעות בספר שמות בפרשת כא , תוך כדי תיאור ההתרחשות עצמה , או כחלק מהציווי על קיום מצוות הפסח בעתיד . החובה לספר את הקורות במצרים נזכרת לראשונה בפסוקי הפתיחה של הפרשה , כאחת מן המטרות לשמן הכביד ה' את לבו של פרעה ן " וייאמר ה' אל משה ב 1 א אל פרעה כי אני הככךתי את לבו ואת לב ןגבךיו למען שתי אתתי אלה בקךבו . למען תספר באזני בנף ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה "' ( שמות י , א-ב . ( שלוש הפעמים הבאות הן חלק מן הציווי לדורות , וגם הן נאמרות תוך כדי התרחשות : בציווי על חובת קרבן הפסח ( שם יב , כה-כז , ( בציווי על חובת אכילת מצות ואיסור חמץ ( שם יג , ה-ח , ( ובציווי על פדיון פטר חמור ( שם , יא-טז . ( תוך כדי ההתרחשות במצרים מעוצבת התודעה אודותיה . לא מדובר בתהליך עיצוב הנוצר בהדרגה , כתגובה טבעית לחוויות חזקות , אלא בציווי של הקב"ה , הכולל הוראות הפעלה מדויקות . הקב"ה אף מבהיר למשה , תוך כדי מעשה , כי הדרך שבה מתרחשים הדברים בהווה מכוונת לעיצוב התו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים