בשכר נשים צדקניות ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות

בשכר נשים צדקניות ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות יעל לוין התלמוד קובע שנשים חייבות בשתיית ארבע כוסות בליל הסדר : שאף הן היו באותו הנס ( פסחים , דף קח , א-ב . ( מפשט דברים אלו משתמע כי יסוד החיוב נובע מן העובדה שאף הן נושעו ונגאלו מן השעבוד . לעומת זאת , מדבריו של ר' יצחק הלוי , מורו של רש"י , וכן מדבריהם של רש"י עצמו ושל הרשב"ם עולה כי אותו הנס נעשה בזכותן ובשיתופן וזאת מתוך הקישור למאמר הנודע בדבר זכות הנשים הצדקניות במצרים ( סוטה , דף יא , ב . ( כלשון רש"י : שאף הן היו באותו הנס . כדאמרינן בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו . היבט אחר הקשור בנשים ובארבע הכוסות מופיע במקורות אחדים , ולפיו ארבע הכוסות הן כנגד ארבע האימהות . הקבלה זו מופיעה לראשונה בספרו של המהר"ל מפראג גבורות ה . ' בדבריו מזכיר המהר"ל חפיפה בין שלושת האבות לשלושה דברים שיש לומר בליל הסדר - 'פסח מצה ומרור , ' ובין ארבע האימהות לארבע הכוסות . המהר"ל אומר שכשם שהשתייה נמשכת אחר האכילה וטפלה לה , כך ארבע הכוסות הן כנגד האימהות הטפלות לאבות . הוא מקשר רעיון זה לתפיסה לפיה ישראל נגאלו ממצרים בזכות האבות , כפי שבאה לידי ביטוי ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים