"ממלכת כהנים וגוי קדוש" קידוש השם וביטויו בעשרת הדברות

" ממלכת כהנים וגוי קדוש" קידוש השם וביטויו בעשרת הדברות רחל קרן " ואתם תהיו לי ממלכת כ 1 הנים וג 1 י קדו # " ( שמות יט , ו . ( במילים אלו מסתיימת פנייתו של הקב"ה לעם ישראל , פנייה שנועדה להכין את העם למעמד הר סיני ולקבלת התורה . זאת המטרה , זאת התכלית של כל המעמד , אך נשאלת השאלה מהו "גוי קדוש ? " האם זהו מצב אפריורי או מצב מותנה ? על פי מעמד ההתגלות למשה בסנה , עם ישראל הוא עמו של ה' בלי תנאים : "בני בכורי ישראל" ( שם ד , יט . ( מצב זה חייב את הקב"ה לפעול למען העם בלא כל תביעה לעשייה מצדם . האם במעמד הר סיני מתחולל שינוי ? מהי משמעות המושג " גוי קדוש ? " מה אפשר ללמוד מתוכנם וממהותם של עשרת הדברות על האתגר ועל התביעה להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" ? הצירוף 'היות קדוש' ( על נטיותיו ) נזכר בתורה לא אחת . למשל : " קלשים תהיו כי קד $ 1 אני ה' א-להיכם" ( ויקרא יט , ב . ( בדרך כלל הצירוף אינו מתפרש , אלא נשאר ככותרת נשגבה , מחייבת ולא מבוארת . פירוש הרעיון מופיע בתורה בספר דברים ? " את ה' האמרת היום להיות לף לא-להים וללכת בךךכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקילו . והי האמיךך היום להיות ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים